Privacy Policy

Versie 1.2 | 01/01/2020

Artikel 1. Voorwerp

1.1 De Privacy Policy of Privacy Verklaring is opgesteld door Hilde Peetermans, handelend onder de naam Visuele Verhalen, eenmanszaak gevestigd te Neerstraat 25, 2230 Herselt en met BTW nummer BE 0818.460.165 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

1.2 De Privacy Policy informeert de bezoeker van de volgende website: https://visueleverhalen.be over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

1.3 De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 206/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

1.4 De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

1.5 Met “Persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

1.6 Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven bij de “Contactpersoon” van de Privacy Policy.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamel ik?

2.1 De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Het domein van de gebruiker, inclusief het dynamische IP-adres;
 • Het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft gecommuniceerd:
  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Overige persoonsgegevens.

2.2 De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als Niet-Persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt om bijvoorbeeld de Website, producten en/of diensten te verbeteren.

2.3 In de hypothese waarin Persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter zodat het mogelijk is de betrokken persoon te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als Persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de Persoonsgegevens en Niet-Persoonsgegevens is tenietgedaan.

Artikel 3. Op welke manier verzamel ik deze persoonsgegevens?
3.1 De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor cursussen of dergelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst die u met de Verwerkingsverantwoordelijke heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.
Artikel 4. Met welk doel verwerk ik deze persoonsgegevens?

4.1 De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling te kunnen opvolgen en afhandelen;
 • Om uw offertes, bestellingen en facturen te kunnen versturen, bij u af te leveren en op te volgen;
 • Om u te kunnen op bellen of te mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om u te informeren indien er wijzigingen zijn omtrent bestellingen, diensten en producten;
 • Om ervoor te zorgen dat je een account kan aanmaken;
 • Om een analyse te maken van het bezoekersgedrag op de Website.

4.2 De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn Persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Artikel 5. Hoe lang bewaar ik deze persoonsgegevens?
5.1 De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

5.2 De Persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar bewaard na het beëindigen van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

5.3 Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de Persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Artikel 6. Gerechtvaardigde belangen
6.1 Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie “Contactpersoon” in deze Privacy Policy).
Artikel 7. Uitoefening van rechten
7.1 Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan. Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.
Artikel 8. Toegang tot de gegevens en kopieën
8.1 De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van zijn Persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

8.2 De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

8.3 Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

8.4 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk één maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Artikel 9. Het recht op verbetering
9.1 De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn Persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

9.2 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Artikel 10. Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

10.1 Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers, pagina per pagina, nagaan en deze indien nodig verbeteren. Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw surfervaring te optimaliseren.

10.2 De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

10.3 De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens:

 • Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

10.4 De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “Bezwaar en Klachten” van de Privacy Policy.

10.5 De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

10.6 Indien de Persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens te verzetten. Dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

10.7 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Artikel 11. Het recht op beperking van verwerking

11.1 De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn Persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • Wanneer de gebruiker de juistheid betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
 • Wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • Wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 • Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken.

11.2 De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Artikel 12. Het recht op uitwissing of om vergeten te worden

12.1 De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn Persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • De Persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor de verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot directe marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • De Persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • De Persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde van wettelijke verplichtingen na te leven;
 • De Persoonsgegevens werden verzameld in kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

12.2 De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

12.3 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Artikel 12. Het recht op uitwissing of om vergeten te worden

12.1 De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn Persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • De Persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor de verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot directe marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • De Persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • De Persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde van wettelijke verplichtingen na te leven;
 • De Persoonsgegevens werden verzameld in kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

12.2 De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

12.3 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Artikel 13. Het recht op "gegevensoverdraagbaarheid"

13.1 De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn Persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen;
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

13.2 Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

13.3 Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Artikel 14. Bestemmelingen en openbaarmaking van derden

14.1 De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

14.2 In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaar gemaakt aan derden met directe marketingdoeleinden of om commerciële doeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaand over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om
de verwerking van zijn Persoonsgegevens door derden al dan niet te aanvaarden. Gezien deze overdracht gegrond is op
basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming intrekken.

14.3 De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

14.4 De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de Persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken. Geen enkele overdracht van Persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 15. Hoe beveilig ik de persoonsgegevens?
15.1 De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.
15.2 De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.
15.3 De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.
15.4 De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.
15.5 Ingeval de Persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.
15.6 De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.
Artikel 16. Bezwaren en klachten

16.1 De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, op het volgende telefoonnummer: +32 (0)22/74.48.00 of het emailadres: contact@apd-gba.be.

16.2 De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

Artikel 17. Diverse bepalingen

17.1 Cookies die persoonsgegevens verwerken, zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit kader dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.). Wij verwijzen u in dit verband naar de Privacy Policy.

17.2 Deze Cookie Policy is onderworpen aan het Belgische recht.

17.3 De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Cookie Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

17.4 Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privcay Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren: